Praktijkvoorbeeld ontwikkeling kenniskringen

Aanleiding

In een onderwijsinstelling is een beweging op gang gekomen om de verkokering en de eilandcultuur te doorbreken. Binnen het daaruit voortvloeiende cultuur- en onderwijsvernieuwingstraject is het opzetten van kenniskringen gekozen om als hefboom te gebruiken om de vernieuwingen concreet vorm te geven.

Doelstelling

Het verkennen van het thema interactieve didactiek en het ontwikkelen van producten die daaraan zouden kunnen bijdragen d.m.v.  het initiëren en faciliteren van kenniskringen rond dit thema.

Inbreng

  • Mede ontwikkelen en organiseren van de startmiddag
  • Kennis over en ervaring met groepsdynamiek en groepsvormingsprocessen
  • Faciliteren van de ontwikkeling van de kenniskringen (doorklikken naar boek)
  • Het weer op gang brengen van het leerproces bij een van de kenniskringen
  • Tussentijds overleg en afstemming met de opdrachtgever over aansluiting van de kenniskringen en het onderwijs vernieuwingstraject
  • Mede ontwikkelen en organiseren van een afsluitende bijeenkomst waarin de resultaten en inzichten van de kenniskringen werden gedeeld met alle docenten.

Proces

Na een inventarisatie is een door een klankbordgroep van docenten een startmiddag georganiseerd voor geïnteresseerde docenten met als doel thema’s te vinden waaraan groepen docenten zich zouden willen binden.

Daarnaast werd het begrip kenniskring, en wat deelname aan een kenniskring voor deelnemers kan betekenen, belicht. Bovendien werden de kaders zoals de facilitering van docenten in tijd en de begeleiding van de kenniskringen d.m.v. een facilitator toegelicht, Aan het einde van de middag waren er 4 thema’s benoemd en 4 kenniskringen gevormd.

De kenniskringen zijn aan het werk gegaan. Met ups en downs is niet alleen kennis gedeeld, maar ook is met elkaar die kennis verder ontwikkeld. Kritische factor bleek steeds de betrokkenheid van de kenniskringleden in het hectisch, veel tijd en aandacht vragend primair proces.

Het proces in een van de kenniskringen verliep moeizaam. Er leek veel betrokkenheid en tegelijkertijd werd de bijdrage en aanwezigheid van de leden steeds kleiner. Na een evaluatie van het functioneren van de kenniskring bleek de direct toegevoegde waarde voor de leden niet groot genoeg om de leden vast te houden. Het doel werd  bijgesteld in de richting van een concreet product waarmee de leden in hun lessen aan de slag konden. Twee leden hebben afscheid genomen.

Na 4 maanden hielden de kenniskringen in een afsluitende middag een presentatie over hun bevindingen. Niet alleen op het niveau van de producten, maar ook vooral over het proces en wat dat hen had gebracht in relatie tot de onderwijsvernieuwing en hun eigen rol daarin.

Het was een inspirerende middag waarin met veel enthousiasme de kennis van kennisgroepen werd gedeeld met elkaar.

Resultaat

De leden van de  kenniskringen hebben:

  • hun ervaringen en inzichten gedeeld en daarmee richtlijnen vastgesteld en voorbeeld aanpakken uitgewerkt en eigen lessen vernieuwd
  • hun competenties op het gebied van het hanteren van groepsdynamiek ontwikkeld
  • een voorbeeldrol genomen in het vormgeven van een eigen rol binnen het verandertraject