Voorwaarden

(5 van 9)

10. Tarieven en kosten

In onze tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle normale secretariaatskosten inbegrepen. Reis- en verblijfskosten, cursusmateriaal en grote oplagen van notities, rapporten, e.d. zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht (een indicatieve limiet bedraagt 25 stuks). De kosten van derden, die wij ten behoeve van de opdracht moeten maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten, die ons noodzaakt tot tariefaanpassing, zal worden doorberekend.

11. Betaling

Onze werkzaamheden worden in principe op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andere betalingsregeling is overeengekomen, zenden wij eenmaal per maand een (voorschot)factuur. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. In onze honorariumberekening zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de (voorschot) declaratie 30 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, kunnen wij vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen 8 weken na de vervaldatum, kunnen wij de uitvoering van de opdracht opschorten De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Deze eindafrekening moet door de opdrachtgever worden goedgekeurd binnen dertig dagen na ontvangst. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Terug Terug

Verder Verder